خم شدگی آرنج و استفاده از آرتز-min

خم شدگی آرنج و استفاده از آرتز