علت پرانتزی شدن پا چیست؟

علت پرانتزی شدن پا چیست؟