چه کسانی در معرض خطر شکستگی انگشتان دست قراردارند؟

چه کسانی در معرض خطر شکستگی انگشتان دست قراردارند؟