چگونه می‌توان از شکستگی استخوان انگشت دست پیشگیری‌کرد؟

چگونه می‌توان از شکستگی استخوان انگشت دست پیشگیری‌کرد؟