چگونه می‌توان شکستگی انگشت دست را تشخیص‌داد؟

چگونه می‌توان شکستگی انگشت دست را تشخیص‌داد؟