چگونه می توان برای اسکن 2 بعدی آماده شد؟-min

چگونه می توان برای اسکن 2 بعدی آماده شد؟