محدودیت های سی تی اسکن بدن چیست؟-compressed-compressed