چگونه بدانیم که باید از پروتز‌های بدنی یا الکترونیکی استفاده کنیم؟-min