در چه کسی می‌تواند از جایگزینی دیسک استفاده شود

در چه کسی می‌تواند از جایگزینی دیسک استفاده شود