معرفی انواع قطع عضو به دلایل بیماری و حوادث همراه با پروتز مناسب

مراقبت از انگشت مصنوعی سیلیکونی شامل چه نکاتی است؟