پروتزهای انگشت و دست با توجه به نیازهای فرد ساخته‌ می‌شود -min

پروتزهای انگشت و دست با توجه به نیازهای فرد ساخته‌ می‌شود