پروتز انگشت دارای ظاهری غیرقابل توجه و تشخیص از اندام طبیعی است -min

پروتز انگشت دارای ظاهری غیرقابل توجه و تشخیص از اندام طبیعی است