چنگ‌زدن و نگه‌داشتن اشیاء -min

چنگ‌زدن و نگه‌داشتن اشیاء