تحمل وزن و تعادل در افراد آمپوتاسیون زیرزانو و بالای زانو

 تحمل وزن و تعادل در افراد آمپوتاسیون زیرزانو و بالای زانو

تحمل وزن و تعادل در افراد آمپوتاسیون زیرزانو و بالای زانو

تحمل وزن جزئی بدون حمایت

 1. بین میله های پارالل بدون اینکه میله ها را بگیرید بایستید
 2. وزن بدن خودرا از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید

انتقال وزن جزیی با حمایت هردو دست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با هر دو دست میله ها را بگیرید
 2. لگن خودرا ازراست به چپ و بالعکس بدون حرکت شانه ها بچرخانید

انتقال وزن جزیی با حمایت یک دست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با یک دست میله را بگیرید
 2. لگن خودرا ازراست به چپ و بالعکس بچرخانید همیشه با دست مقابل میله را بگیرید

انتقال وزن جزیی بدون حمایت

 1. بدون اینکه میله های پارالل را بگیرید بین آنها بایستید
 2. لگن خودرا ازراست به چپ و برعکس بچرخانید بدون اینکه شانه هایتان حرکت کند

انتقال وزن جزیی با حمایت هردودست

 1. بین میله های پارالل روی دو پا ایستاده و از دو دست برای حمایت استفاده کنید
 2. لگن خودرابه جلو و عقب بچرخوانید بدون اینکه شانه هایتان حرکت کند

انتقال وزن جزیی با حمایت یک دست

 1. بین میله های پارالل روی دوپا ایستاده و با یک دست میله را بگیرید
 2. لگن خود را به جلووعقب بچرخانید همیشه دست مقابل را بگیرید

انتقال وزن جزیی بدون حمایت

 1. بدون اینکه میله های پارالل را بگیرید بین آنها روی دو پا بایستید
 2. لگن خودرا به جلووعقب بچرخانید

چرخش لگن

 1. بدون اینکه میله های پارالل را بگیرید بین آنها بایستید
 2. لگن خود را بچرخانید

راه رفتن از پهلو با حمایت هردو دست

 1. بین میله های پارالل روی دو پا ایستاده و با دو دست یک میله را بگیرید
 2. ازپهلوبه سمت پای پروتزی راه بروید و برگردید

انتقال کل وزن بدن با حمایت هردودست

 1. بین میله های پارالل بایستیدبطوری که یک پا جلوتر ازدیگری باشد و با دودست میله ها را بگیرید
 2. وزن بدن خودباحرکت لگن و تنه از جلو به عقب از یک پا به پای دیگر منتقل کنید با و بدون حمایت از بازوهایتان
 3. ورزش را با جابجا کردن پایی در مرحله اول که جلوترقرارگرفته بود تکرارکنید

انتقال کل وزن بدن بدون حمایت

 1. بدون گرفتن میله های پارالل بین آنها بایستید بطوریکه یک پا جلوتراز دیگری باشد
 2. وزن بدن خودبا حرکت لگن و تنه از جلوبه عقب از یک پا به پای دیگر منتقل کنیدبا و بدون حمایت از بازوهایتان
 3. ورزش را با جابه جا کردن پایی در مرحله اول که جلوترقرارگرفته بود تکرارکنید

برخوردپاشنه بازمین با یا بدون حمایت دستها

 1. بایابدون گرفتن میله های پارالل بین آنها بایستید
 2. با پای پروتزی به سمت جلو قدم بردارید
 3. مفصل زانو را نگه داشته و پاشنه را به سمت پایین فشار دهید

هندبال با یا بدون حمایت

 1. بایا بدون حمایت دستها بین میله های پارالل بایستید پای سالم را روی یک جسم بلندقرار دهید
 2. با تراپیست بازی کنید توپ را تراپیست می اندازد و شما می گیرید

تخته تعادل

 1. بین میله های پارالل روی تخته تعادل بایستید و با دو دست میله را بگیرید
 2. وزن بدن را از یک پا به دیگری منتقل کنید
 3. ورزش را با انتقال وزن از جلو به عقب تکرارکنید

قدم داشتن از روی مانع با یا بدون حمایت

 1. بین میله های پارالل بایستید با یا بدون حمایت دستها
 2. پای سالم را روی جسم بگذارید

فوتبال با یا بدون حمایت

 1. بین میله های پارالل بایستید با یا بدون حمایت دست ها
 2. با پای سالم توپ را شوت کنید

هندبال

 1. بین میله های پارالل روی دوپا بایستید
 2. توپی را که تراپیست می اندازد بگیرید

 

مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتزپای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

پیوند انگشت