ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

تحمل وزن و تعادل در افراد آمپوتاسیون زیرزانو و بالای زانو

تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲

 تحمل وزن و تعادل در افراد آمپوتاسیون زیرزانو و بالای زانو

تحمل وزن و تعادل در افراد آمپوتاسیون زیرزانو و بالای زانو

تمرین انتقال وزن بدون حمایت

انتقال وزن بدون حمایت یکی از تمرینات پایه در فیزیوتراپی و بازسازی بعد از صدمات و جراحی‌های پایین بدن است. این تمرین به شما کمک می‌کند تا توانایی انتقال وزن بین پای سالم و پای پروتزی خود را تقویت کنید. در این مقاله، چندین روش برای انجام این تمرین بدون حمایت و با حمایت هر دو دست یا یک دست بیان شده است.

تحمل وزن جزئی بدون حمایت

در این روش، بایستید بین دو میله پارالل بایستید و وزن بدن خود را از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید. برای این کار، می‌توانید با پای سالم خود به طور متناوب به پای پروتزی وزن بدهید و تلاش کنید تا تحمل وزن را به تدریج افزایش دهید.

انتقال وزن جزئی با حمایت هر دو دست

در این روش، بین دو میله پارالل ایستاده و با هر دو دست میله ها را بگیرید. سپس لگن خود را از راست به چپ و بالعکس بدون حرکت شانه ها بچرخانید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا توانایی انتقال وزن را با حمایت هر دو دست تقویت کنید.

انتقال وزن جزیی با حمایت یک دست

در این روش، بین دو میله پارالل ایستاده و با یک دست میله را بگیرید. سپس لگن خود را از راست به چپ و بالعکس بدون حرکت شانه ها بچرخانید. همیشه با دست مقابل میله را بگیرید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا توانایی انتقال وزن را با حمایت یک دست تقویت کنید.

انتقال وزن جزیی بدون حمایت

در این روش، بدون اینکه میله های پارالل را بگیرید، بین آنها بایستید. سپس لگن خود را از راست به چپ و بالعکس بدون حرکت شانه ها بچرخانید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا توانایی انتقال وزن بدون حمایت را تقویت کنید.

نکته: قبل از انجام هر یک از این تمرینات، با پزشک خود مشورت کنید و از اینکه تمرین را به درستی انجام می‌دهید، اطمینان حاصل کنید.

انتقال وزن جزیی با حمایت هردودست

 1. بین میله های پارالل روی دو پا ایستاده و از دو دست برای حمایت استفاده کنید
 2. لگن خودرابه جلو و عقب بچرخوانید بدون اینکه شانه هایتان حرکت کند

انتقال وزن جزیی با حمایت یک دست

 1. بین میله های پارالل روی دوپا ایستاده و با یک دست میله را بگیرید
 2. لگن خود را به جلووعقب بچرخانید همیشه دست مقابل را بگیرید

انتقال وزن جزیی بدون حمایت

 1. بدون اینکه میله های پارالل را بگیرید بین آنها روی دو پا بایستید
 2. لگن خودرا به جلووعقب بچرخانید

چرخش لگن

 1. بدون اینکه میله های پارالل را بگیرید بین آنها بایستید
 2. لگن خود را بچرخانید

راه رفتن با حمایت هر دو دست

راه رفتن با حمایت هر دو دست یکی از تمرینات پایه در فیزیوتراپی و بازسازی بعد از صدمات و جراحی‌های پایین بدن است. در این تمرین، شما بایستید بین دو میله پارالل روی دو پا ایستاده و با دو دست یک میله را بگیرید. سپس با حرکت پهلو به سمت پای پروتزی، راه رفتن را آغاز کنید و سپس به سمت پای سالم برگردید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا توانایی راه رفتن با حمایت هر دو دست را تقویت کنید.

انتقال کل وزن بدن با حمایت هر دو دست

در این تمرین، بین دو میله پارالل بایستید و با دو دست میله ها را بگیرید. سپس با حرکت لگن و تنه از جلو به عقب، وزن بدن خود را از یک پای جلویی به پای عقبی منتقل کنید. در این تمرین، با حمایت هر دو دست، توانایی انتقال کل وزن بدن شما تقویت می‌شود. همچنین، با جابجا کردن پایی در مرحله اول که جلوتر قرار گرفته بود، ورزش را تکرار کنید.

انتقال کل وزن بدن بدون حمایت

در این تمرین، بدون گرفتن میله های پارالل بین آنها بایستید و با حرکت لگن و تنه از جلو به عقب، وزن بدن خود را از یک پای جلویی به پای عقبی منتقل کنید. در این تمرین، بدون حمایت بازوها، توانایی انتقال کل وزن بدن شما تقویت می‌شود. همچنین، با جابه جا کردن پایی در مرحله اول که جلوتر قرار گرفته بود، ورزش را تکرار کنید.

برخوردپاشنه بازمین با یا بدون حمایت دستها

 1. بایابدون گرفتن میله های پارالل بین آنها بایستید
 2. با پای پروتزی به سمت جلو قدم بردارید
 3. مفصل زانو را نگه داشته و پاشنه را به سمت پایین فشار دهید

هندبال با یا بدون حمایت

 1. بایا بدون حمایت دستها بین میله های پارالل بایستید پای سالم را روی یک جسم بلندقرار دهید
 2. با تراپیست بازی کنید توپ را تراپیست می اندازد و شما می گیرید

تخته تعادل

 1. بین میله های پارالل روی تخته تعادل بایستید و با دو دست میله را بگیرید
 2. وزن بدن را از یک پا به دیگری منتقل کنید
 3. ورزش را با انتقال وزن از جلو به عقب تکرارکنید

قدم داشتن از روی مانع با یا بدون حمایت

 1. بین میله های پارالل بایستید با یا بدون حمایت دستها
 2. پای سالم را روی جسم بگذارید

فوتبال با یا بدون حمایت

 1. بین میله های پارالل بایستید با یا بدون حمایت دست ها
 2. با پای سالم توپ را شوت کنید

هندبال

 1. بین میله های پارالل روی دوپا بایستید
 2. توپی را که تراپیست می اندازد بگیرید

 

مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتزپای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

پیوند انگشت

مشاوره رایگانمشاوره رایگان پروتز تماس با ما