تمرینات خاص راه رفتن برای افراد آمپوته پا

 تمرینات خاص راه رفتن برای افراد آمپوته پاتمرینات خاص راه رفتن برای افراد آمپوته پا

قدم برداشتن با پای سالم به سمت جلو با حمایت هر دو دست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با دودست میله هارو بگیرید
 2. باپای سالم به سمت جلو قدم بردارید دست ها را روی پارالل موازی پای پروتزی نگهدارید

قدم برداشتن با پای سالم به سمت عقب با حمایت هر دو دست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با دودست میله ها را بگیرید
 2. با پای سالم به سمت عقب قدم بردارید دست ها را روی پارالل موازی با پای پروتزی نگهدارید

قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت جلو و عقب با حمایت هردودست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با دو دست میله ها را بگیرید
 2. با پای سالم به سمت جلو و عقب قدم بردارید دست ها را روی پارالل موازی با پای پروتزی نگهدارید پای پروتزی را در کمی اددکشن نگه دارید وضعیت قائم بگیریداجازه دهید تنه و شانه ها به سمت جلو و عقب حرکت کند بدون خم شدن به طرفین

قدم برداشتن با پای سالمبه جلو و عقب با حمایت یک دست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با یک دست میله را بگیرید
 2. باپای سالم به سمت جلو و عقب قدم بردارید همیشه با دست مقابل میله را بگیرید

قدم بر داشتن با پای سالم به جلو و عقب بدون حمایت دست ها

 1. بدون اینکه با دست هایتان میله های پارالل را بگیرید بین آنها بایستید
 2. با پای سالم به سمت جلو و عقب قدم بردارید پای پروتزی را کمی در اددکشن نگه دارید وضعیت قائم خود را حفظ کنید اجازه دهید تنه و شانه هایتان به سمت جلو و عقب حرکت کند بدون خم شدن به طرفین

قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت جلو با حمایت هردودست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با دو دست میله ها را بگیرید
 2. با پای پروتزی به سمت جلو قدم برداشته دست ها را روی پارالل موازی پای سالم نگه دارید

قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت عقب با حمایت هر دو دست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با دو دست میله ها را بگیرید
 2. با پای پروتزی به سمت عقب قدم بردارید دست ها را روی پارالل موازی با پای سالم نگه دارید

قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت جلو و عقب با حمایت هردودست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با دو دست میله ها را بگیرید
 2. با پای پروتزی به سمت جلو و عقب قدم بردارید دست ها را روی پارالل موازی با پای سالم نگه دارید پای پروتزی را کمی در اددکشن نگهدارید وضعیت قائم خودراحفظ کنید اجازه دهید تنه و شانه هایتان به سمت جلو و عقب حرکت کند بدون خم شدن به طرفین

قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت جلو با حمایت یک دست

 1. بین میله های پارالل ایستاده و با یک دست میله را بگیرید
 2. با پای پروتزی به سمت جلو وعقب قدم بردارید همیشه با دست مقابل میله را بگیرید

قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت جلو وعقب بدون حمایت دست ها

 1. بدون اینکه با دست هایتان میله های پارالل را بگیرید بین آنها بایستید
 2. با پای پروتزی به سمت جلو و عقب قدم بردارید

راه رفتن بین میله های پارالل با حمایت یک دست

 1. بین میله های پارالل بایستید
 2. بین میله های پارالل راه بروید با یک دست میله را بگیرید همیشه با دست مقابل میله را بگیرید بدون خم شدن به طرفین یا طول قدم های متفاوت

راه رفتن بین میله های پارالل بدون حمایت دست ها

 1. بین میله های پارالل بایستید
 2. بین میله های پارالل بدون استفاده از دست ها راه بروید بدون خم شدن به طرفین یا طول قدم متفاوت

ورزش های پیشرفته

زمین زدن توپ

1.روی دو پا بایستید طوری که تعادل داشته باشید

2.یک توپ را به زمین زده و بگیرید

زمین زدن توپ حین راه رفتن

راه بروید ودر حین راه رفتن توپ را زمین بزنید و بگیرید

نگهداشتن چوب روی کف دست

1.یک چوب را عمودروی کف دست خود نگهدارید

2.سعی کنید چوب را به صورت عمود نگهدارید

تمرین تعادل روی پای پروتزی

روی پای پروتزی بایستید پای سالم را خم کنید و تعادل خود را حفظ کنید

راه رفتن روی سطوح ناهموار

روی سطوح نا هموار راه بروید سعی کنید مسیر حرکت خود را باریک نگهدارید

بالا و پایین رفتن از سطح شیب دار

1.بالا یا پایین رفتن از سطح شیب دار

2.درحین اجرای این حرکت وزن بدن خود را روی پای پروتزی بیندازید

پریدن تنها برای آمپوته های زیرزانو

ازوضعیتی که پاهایتان ازهم فاصله زیاد دارد به وضعیتی که فاصله پاها کم تر شود بپرید

دویدن

بخش قدامی پای پروتزی را روی زمین قرارداده و زانوی خود را بکشید تنه را کمی در وضعیت خم شده نگه دارید

تمرینات عملکردی

بلند شدن از روی صندلی

1.پای سالم را زیر صندلی قرارداده و تنه را کمی خم کنید

2.ازروی صندلی بلند شوید

بالا رفتن از پله

1.برای بالا رفتن از پله اول پای سالم را روی پله قراردهید

2.بعد پای پروتزی را روی پله قرار دهید

پایین آمدن از پله برای آمپوته های بالای زانو

1.برای پایین آمدن از پله ابتدا پای پروتزی را روی پله قراردهید

2.بعدپای سالم را روی پله کنار پای پروتزی قراردهید

پایین آمدن ازپله برای آمپوته های زیرزانو

1.ابتدا پاشنه پای پروتزی را روی لبه پله زیری قرار دهید

2.بعدپای سالم را کنار پای پروتزی قرار دهید

نشستن و بلند شدن اززمین روش 1

1.پای پروتزی را در وضعیت خمش به سمت عقب ابداکشن و چرخش خارجی قراردهید

2.تنه را خم کرده و با دو دست و یک زانو خود را حمایت کنید برگردید و بنشینید .برعکس انجام دهید تا بلند شوید

نشستن و بلند شدن اززمین روش 2

1.پای پروتزی را به سمت جلو حرکت دهید

2.زانو را خم کرده و با دو دست خود را حمایت کنیدحرکت را برعکس انجام دهید تا بلند شوید

نشستن روی صندلی برای آمپوته های دو طرفه

1.روبروی صندلی بایستید و یک دست را روی نشیمنگاه صندلی و دست دیگررا روی پشتی صندلی قراردهید

2.بدن خود را بچرخانید و پای خود را خم کنید

3.بنشینید و برای بلند شدن حرکت را برعکس انجام دهید

درازکشیدن روی زمین برای آمپوته های دو طرفه

1.دودست خود را روی زمین قراردهید

2.فاصله بین دست ها و پاهایتان را بیشترکنید

3.بچرخید و بنشینید و با استفاده از آرنج ها دراز بکشید

بلند شدن ازروی زمین برای آمپوته های دو طرفه

1.دروضعیت نشسته قراربگیریدبچرخید و با دست ها و زانو ها از خودحمایت کنید

2.یک پای پروتزرا به سمت عقب و بیرون بکشید وزن بدن خود را روی پای پروتزی کشیده شده و هر دو بازو منتقل کنید پای پروتزی دیگری را نیز کشیده و فاصله بین دستها و پاهایتان را کم کرده و بلند شوید

حمل بار

راه بروید و باررا در دست سمت پای پروتزی حمل کنید

مرکز ظفر با سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتزپای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

تمرینات تقویتی آمپوته های بالای زانو و زیرزانو