درمان هالوکس ریجیدوس( خشکی شست پا) با دارو ،کفش مناسب و جراحی-compressed (1)-compressed

درمان هالوکس ریجیدوس( خشکی شست پا) با دارو ،کفش مناسب و جراحی-compressed (1)-compressed