در چه شرایطی از کفش ارتوپدی استفاده می‌شود-min

در چه شرایطی از کفش ارتوپدی استفاده می‌شود-min