نحوه ی کنترل کردن انواع پروتز (اندام)های مصنوعی ساخته شده -compressed