قطع پا (آمپوتاسیون) بعلت دیابت، سرطان، تومور،عفونت و آسیب پا-min

قطع پا (آمپوتاسیون) بعلت دیابت، سرطان، تومور،عفونت و آسیب پا