در چه شرایطی از کفی طبی استفاده می‌شود-min

در چه شرایطی از کفی طبی استفاده می‌شود