نگهداری و آماده سازی عضو قطع شده جهت قالبگیری وساخت پروتز

نگهداری و آماده سازی عضو قطع شده جهت قالبگیری وساخت پروتز