ارتز های از پیش ساخته و سفارشی پا،کدام برای مشکلات پا مناسب است؟

با پروتز دست یا انگشت چه کارهایی را می‌توان انجام داد