برای تهیه پروتز کف پا و انگشت پا باید چه کار کرد؟

برای تهیه پروتز کف پا و انگشت پا باید چه کار کرد؟