کاربرد و موارد استفاده از کفی طبی علاوه بر خار پاشنه-min