علت استفاده از بریس گردن-min

گردنبند طبی (ارتز یقه گردن) ابزار کنترل حرکات پس ازجراحی و شکستگی