گردنبند طبی (ارتز یقه گردن) ابزار کنترل حرکات پس ازجراحی و شکستگی-min

گردنبند طبی (ارتز یقه گردن) ابزار کنترل حرکات پس ازجراحی و شکستگی