نصب پروتز در افرادیی که هر دو پای آنها از بالای زانو دچار قطع عضو شده‌اند