بهترین زمان دریافت عضو مصنوعی بعد از جراحی قطع عضو یا آمپوتاسیون