ارتز اندام فوقانی درمانی برای بدشکلی ها، درد و فلج اعضای مختلف

ارتز اندام فوقانی درمانی برای بدشکلی ها، درد و فلج اعضای مختلف

 

ارتز اندام فوقانی به دلیل پیچیدگی دست انسان با ارتزهای دیگر تفاوت دارد. متحرک یا بی‌حرکت نگهداشتن بسیاری از حرکات مفصلی، بخش‌های انگشتی کوتاه، لایه‌گذاری بافت‌های نرم کوچک برای نوارها و قسمت‌های دیگر باید در نظر گرفته شود. در طراحی ارتز برای اندام فوقانی باید به کارایی مکانیکی و اندازه بودن ارتز توجه شود، چون بیماران زمانی می‌توانند با پشتکار از ارتز استفاده کنند، که هنگام استفاده از آن راحت باشند. بنابراین ساخت و طراحی