تفاوت پروتزهای موقت و نهایی اندام های مصنوعی بعد از قطع عضو

تفاوت پروتزهای موقت و نهایی اندام های مصنوعی بعد از قطع عضو

به محض اتمام جراحی قطع عضو یا آمپوتاسیون زمان آن می‌رسد که پروسه یافتن یک عضو مصنوعی که کاملاً برای شما اندازه باشد آغاز شود. پزشک کاملاً می‌داند که پروتز جدید به بخشی از بدن شما تبدیل خواهد شد، پس وی نهایت دقت را برای انتخاب یک پروتز مناسب برای شما به عمل خواهد آورد.

اقدامات زیادی وجود دارد که شما و پزشکتان باید در مدت نسبتاً درازی انجام دهید پیش از آن که مدل