ارتز و بریس انگشت دست جهت ثابت نگه داشتن مفاصل انگشتان

ارتز و بریس انگشت دست جهت ثابت نگه داشتن مفاصل انگشتان

استخوان موجود در انگشتان‌ دست، بند انگشت نامیده‌می‌شود. به جز انگشت شست، که دارای دو بند است سایر انگشتان دست دارای سه بند انگشت هستند.  در صورت شکسته‌شدن یکی از این استخوانهای بند انگشت، انگشت‌ دست دچار شکستگی می‌شود. معمولا شکسته‌شدن این بندها در اثر آسیب‌دیدن دست اتفاق‌می‌افتد. لازم به ذکر است که ممکن‌است هرکدام از این بندها دچار شکستگی‌ شوند. همچنین حتی ممکن‌است که برآمدگی‌های بند انگشت یعنی مفاصلی که استخوان‌های انگشتان دست