ملت فینگر

ملت فینگر

انگشت چكشي

انگشت چکشی(MALLET FINGER) یاخم شدن بندانتهایی انگشت دست

یک شکایت شایع: ضربه ای به نوک انگشت دستم وارد شده است. ازآن‌پس بند انتهایی انگشتم در حالت خم شده باقی مانده و بدون کمک دست مقابل قادر به صاف کردن انگشت مبتلا نمی‌باشم .

علت انگشت چکشی(MALLET FINGER) یاخم شدن بندانتهایی انگشت دست چیست؟

وظیفه باز کردن یا به عبارتی صاف کردن بند انتهای انگشتان برعهده تاندونی می‌باشد که در سطح پشتی انگشتان طی مسیر کرده و به قسمت ابتدایی بند انتهایی در