انواع پروتز زیر زانو: قیمت و مراحل ساخت پای مصنوعی زیر زانو

انواع پروتز زیر زانو: قیمت و مراحل ساخت پای مصنوعی زیر زانو

در برخی از موارد پروتزهای زیر زانو در هفته‌های ابتدایی پس از قطع عضو به بیماران داده‌می‌شود. عموما تا زمانی که بیمار بهبودی کامل خود پس از قطع عضو را بدست‌نیاورد و یا زخم‌های ناشی از جراحی التیام نیابد و ورم باقیمانده پا بطور کامل فروکش‌نکند امکان استفاده از پروتزهای دائمی و ثابت وجود ندارد. در اکثر موارد این وضعیت چیزی بین ۲ تا ۶ ماه طول‌می‌کشد تا شرایط نصب پروتز دائمی مهیاشود.