ارتز های از پیش ساخته و سفارشی پا،کدام برای مشکلات پا مناسب است؟

ارتز های از پیش ساخته و سفارشی پا،کدام برای مشکلات پا مناسب است؟

پاها خیلی شبیه به کودکان هستند. اگر به خوبی آنها را کنترل و هدایت نکنید ممکن است در آینده مشکلاتی را برای شما ایجاد کنند. بسیاری از مشکلات پا ناشی از عدم کنترل (پوشیدن کفش‌های با اندازه نامناسب، کفش‌های فاقد حمایت از قوس پا، کفش‌هایی که برای یک فعالیت خاص مناسب نیست، عدم انجام تمرینات کششی برای گرم کردن پیش از ورزش غیره) است. پاهای خود را بطرز مناسبی کنترل کنید تا بتوانید از