درمان دررفتگی مکرر مفصل شانه و کتف با جراحی

 درمان دررفتگی مکرر مفصل شانه و کتف با جراحی

شانه یکی از اعضای بدن است که دارای بیشترین حرکت می باشد و حداقل پایداری را در بین مفاصل بدن دارد. این شرایط شانه را بسیار مستعد دررفتگی کتف یا نیم دررفتگی آن می کند. متاسفانه در بسیاری از بیماران، در رفتگی یا نیم دررفتگی مکرر شانه پس از اولیندررفتگی شانه بسیار مشاهده می شود. به این ترتیب بیمارانی که دررفتگی کتف و شانه یا نیم در رفتگی آنها تکرار می شود در اصطلاح دچار شانه بی ثبات یا شانه ناپایدار هستند.

علائم دررفتگی