دست مصنوعی هوشمند (الکترونیک) تحولی در کنترل حرکات پروتز دست

دست مصنوعی هوشمند (الکترونیک) تحولی در کنترل حرکات پروتز دست

در دست گرفتن اشیاء با فشار مناسب، بدون آسیب رساندن یا انداختن آن شیء، لمس کردن و حس کردن شکل و بافت چیزی، افراد سالم صدها بار در هر روز این کار را انجام می‌دهند بدون آن به آن فکر کنند. هرچند، این حرکات توالی