صافی کف پا در کودکان

 صافی کف پا در کودکان

صافی کف پای کودکان

صافی کف پا حالتی است که قوسی پا در آن شکل نگرفته و معمولا اگر کف پای خیس بر روی سطحی خشک قرار گیرد، کف پا تماما بر روی آن شکل می گیرد .

از بین رفتن قوس کف پا و پایین آمدن سطح داخلی پا روی زمین را صافی کف پا می گویند. صافی کف پا در بچه ها به صورت طبیعی وجود دارد.

علت صافی کف پای کودک

یعنی به دلیل تپل بودن بیشتر بچه ها و چربی طبیعی کف پا،