ارتز شانه: اصلاح وضعیت و ثابت نگه داشتن شانه پس از جراحی و شکستگی

ارتز شانه: اصلاح وضعیت و ثابت نگه داشتن شانه پس از جراحی و شکستگی

ارتزهای شانه برای درمان بسیاری از عارضه‌ها و آسیب‌ها به کار می‌روند. این آسیب‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند(البته تنها به این موارد ختم نمی‌شود):

شکستگی استخوان هومروس
دررفتگی گلنوهیومرال
دررفتگی اکرومیال کلاویکولار
مراقبت‌های بعد از عمل جراحی
آرتروز
آسیب رتاتور کاف

اثربخشی ارتز شانه در زمان تماس مستقیم با پوست

ارتزهای شانه یا شانه بندها هنگامی می‌توانند بیشترین تأثیر را داشته باشند که مستقیماً روی پوست بدن استفاده شوند.دستورالعمل‌های بخصوصی براز کاربرد آن‌ها