بهترین زمان دریافت عضو مصنوعی بعد از جراحی قطع عضو یا آمپوتاسیون

بهترین زمان دریافت عضو مصنوعی بعد از جراحی قطع عضو یا آمپوتاسیون

 

قطع عضو یا آمپوتاسیون به معنای قطع کردن عضو مصدوم یا آسیب دیده بدن است. قطع عضو می‌تواند ناشی از مصدومیت‌های تروماتیک باشد، یا در اثر یک جراحی حساب شده برای جلوگیری از گسترش یافتن بیماری از انگشت یا دست عفونت یافته باشد. برخی از قطع انشگت‌های ناشی از تروما را می‌توان دوباره کاشت یا پیوند زد.  در بسیاری از موارد، اتصال دوباره انگشت قطع شده ممکن نیست یا توصیه نمی‌شود، زیرا