مسائل مربوط به پروتز که باید برای افرادقطع عضو در قسمتی از دست در نظر گرفته شود

 مسائل مربوط به پروتز که باید برای افرادقطع عضو در قسمتی از دست در نظر گرفته شود

قطع عضودیستال مفصل مچ یکی ازشایع ترین قطع عضوهاست قطع عضو در انگشتان شایع ترین قطع عضوها در اندام فوقانی بوده 74%وقطع عضودرانگشت شصت از نظرشیوع درمکان دوم قرار دارد16%متاسفانه نصب پروتزدرقطع عضو قسمتی از دست به علت چالش های مربوط به تعلیق فقدان حس عمقی و زیبایی شناسی بسیارسخت می باشددرگذشته وقتی تنها واحد های مکانیکی زیبایی یا حجیم در دسترس بودند به همین دلیل انتخاب اکثریت افراد