مراحل عمل پیوند دست و پس از آن

مراحل عمل پیوند دست و پس از آن

عمل جراحی پیوند دست، یک عمل کاملی می باشد که بین ۱۸ تا ۲۴ ساعت طول می کشد. تیم جراحان، عمل جراحی شما را انجام می دهند و بطور منظم وضعیت شما را به خانواده تان شرح می دهند.

به محض آنکه، دست پیوندی فرد دهنده آماده اتصال به بازوی شما شد، جراحان ابتدا با کمک صفحات فلزی، استخوان های دست پیوندی را با استخوان های دست شما اتصال می دهند. جراحان، سپس بخیه های مخصوصی را به