مسائل مربوط به پروتز که باید برای افرادقطع عضو در قسمتی از دست در نظر گرفته شود

 مسائل مربوط به پروتز که باید برای افرادقطع عضو در قسمتی از دست در نظر گرفته شود

مسائل مربوط به پروتز که باید برای افرادقطع عضو در قسمتی از دست در نظر گرفته شود

قطع عضودیستال مفصل مچ یکی ازشایع ترین قطع عضوهاست قطع عضو در انگشتان شایع ترین قطع عضوها در اندام فوقانی بوده 74%وقطع عضودرانگشت شصت از نظرشیوع درمکان دوم قرار دارد16%متاسفانه نصب پروتزدرقطع عضو قسمتی از دست به علت چالش های مربوط به تعلیق فقدان حس عمقی و زیبایی شناسی بسیارسخت می باشددرگذشته وقتی تنها واحد های مکانیکی زیبایی یا حجیم در دسترس بودند به همین دلیل انتخاب اکثریت افراد قطع عضو قسمتی از دست این بود که پروتز نداشته باشند.با این حال وقتی فن آوری جدیدترشایع شدو دسترسی به آنها آسان تر گشت تعداد بیشتری از افراد دارای قطع عضو در قسمتی از دست به ابزارهای پروتزی کاربردی دسترسی پیداکردند پیشرفت ها درزمینه مواد-تعلیق-مکانیک وسوکت باعث فراهم شدن گزینه های بیشتری برای افرادقطع عضو در قسمتی از دست به منظور تسهیل بازگشت به فعالیت های حرفه ای و تفریحی گردیده است فعالیت هایی که بخشی جدایی ناپذیر از بهتر شدن زیستن جسمانی و روانشناختی فرددارای قطع عضو است.
پیچیدگی فیزیولوژیک انتهای فوقانی و به طور مشخص دست چالش های قابل توجهی را در زمینه مدیریت پروتز هم برای بیمار و هم برای متخصص پروتز ایجاد میکند.علاوه بر این جدا از علت شناسی قطع عضو تجربیات و ادراکات شخصی فرد دارای قطع عضو نقش مهمی درارزیابی اعمال و به کارگیری پروتز بازی میکند عوامل مرتبط با بیمار از قبیل  شخصیت مرحله زندگی توانایی عملکردی پیشین توانایی شناختی و سازمان های حمایت کننده اجتماعی باید به میزان زیادی بر انتخاب پروتزی تاثیر بگذارد
درفرآیند تصمیم گیری دست غالب و اهداف حرفه ای و تفریحی نیز باید در فرآیند تصمیم گیری در نظر گرفته شود.بدین ترتیب هنگام ارزیابی یک بیماربرای نصب پروتزدر قسمتی از دست وجود یک رویکرد تیمی شامل بیمار  درمانگر  متخصص پروتز و فراهم کنندگان خدمات پزشکی به منظور رسیدگی به درد پوست یا مسائل جراحی مطلوب است
تقریبا 75%از قطع عضوها در انتهای اندام فوقانی ناشی از سانحه است.90%از موارد فقدان انگشت و 82%از فقدان شصت را میتوان به سانحه نسبت داد سطوح قطع عضو شامل انگشتtransphalangealاست که در مفصلinterphalangealدیستال مفصل transmetacarpalپروگزیمال یا سطوح metacarpaphalngealرخ میدهد قطع عضو transmetacarpalو قطع عضو مچ کمتر مشاهده می شود چرا که آنها عموما منتهی به کاهش عملکرد می شوند و تصمیم برای بردن قطع عضو به سطح ترانس رادیال که عملکردی تر است یک عمل شایع است گرچه ماهیت سانحه تا حدی سطح قطع عضو را معین می کند.توجه به جراحی دقیق نسبت به سطح قطع عضو نیز برای حفظ بیشترین عملکرد ضروری است این میتواند مخصوصا به دلیل پیشرفت های کنونی در تکنیک های جراحی حفظ اندام صحیح باشد به صورتی که ممکن است بافت های باقیمانده مثلادر بیماران دارای سوختگی و پیوند پوست مشخصا نسبت به فشار و کشش ناشی از پروتزاسیب پذیرباشدو یا بطور مشخص حساس و یا برعکس بی حس باشد برای برخی بیماران ممکن است برای حفظ حساسیت و به حداکثررساندن عملکرد بازسازی دست به وسیله جراحی بدون استفاده از پروتز مناسب تر باشد این عموما مورد پذیرش است که مزیت کمی درحفظ قسمتی از دست بدون شصت  یا استخوان کف دست وجوددارد چرا که در این حالت نصب پروتز و استفاده از آن بسیار دشوار خواهد بود.

هنگام کمک به بیمار در جهت انتخاب پروتز برای قطع عضو در بخشی از دست سه هدف مرتبط را باید مد نظرداشت.هدف اول نصب پروتز به اندام باقیمانده بیماراست نکته ای که درباره همه ابزارهای پروتزی صادق است این است که اگربیمار نتواند به راحتی پروتز را بپوشد   ویژگی های عملکردی پروتز بی فایده است .اما اگر در نصب به شکل استامپ برجستگی اندام باقیمانده انسجام پوست درجه حساسیت حفظ شده و دامنه باقیمانده حرکتی توجه شود پوشیدن پروتز آسانتر می شود

پروتز بر روی اندام باقیمانده فشار های غیر آناتومیک وارد میکند و درآن فرورفتگی ایجاد میکند جنبه ای که میتواند مشخصا در بیماران دارای حساسیت تغییر یافته مهم باشدو مورد  توجه قرار بگیرد.ثبات دو دستی دومین هدف است و سومین هدف بازیابی توانایی گرفتن استبیمار باید بتواند یک شی را به شکل غیر ظریف با استفاده از پروتز و دست عملکردی مخالف که سالم است یا در موارد قطع عضو دو طرفه پروتز مخالف در فضا جا به جا کند.

توانایی جابه جایی دودستی به میزان قابل توجهی به توانایی بیمار در کنترل عمل گرفتن با پروتز بستگی دارد.
به طور خلاصه تصمیم اینکه آیا باید از پروتز استفاده شود یا خیر و اینکه چه نوع ابزاری باید استفاده شود نهایتا به نیازهای بیمار و توصیه های تیم توانبخشی قطع عضو بستگی دارد .وزن  پیچیدگی  فن آوری قدرت ابزارهای پروتزی ممکن است تغییر داده شوند تا با تغییرات ساختاری شکل استامپ  تغییر سطح فعالیت مورد درخواست بیمار و تغییرات سطح توانایی هماهنگ شوند.انتخاب و ارزیابی مقطعی فرد دارای قطع عضو و ابزارهای مورد انتخاب او برای امنیت بیمار سلامت اندام باقیمانده سلامتی اندام سالم و به حداکثررساندن عملکرد به شدت اهمیت دارد
مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتز پای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

مراقبت های بعد از آمپوتاسیون